tìm kiếm trong điện, miếu thờ Oike / Gosho / Nijo-jo